OBECNIE TRWAJĄ POMIARY NATĘŻENIA RUCHU I NAPEŁNIENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORAZ BADANIA ANKIETOWE PASAŻERÓW PUBLICZNEGO TRASNPORTU ZBIOROWEGO
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do opracowania modelu ruchu dla naszej części regionu

JAK WYZNACZANE SĄ PUNKTY POMIARU RUCHU?

Punkty pomiarowe ustalane są wspólnie z samorządami, na terenie których zostaną one wyznaczone oraz z lokalnymi organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Wszystko po to aby wytypować jak najlepsze miejsca pomiarowe.

JAKICH INFORMACJI DOSTARCZĄ POMIARY RUCHU?

Pomiary pozwolą na odczyt ruchu w poszczególnych miejscach naszej części regionu. Dzięki temu uzyskamy dokładne parametry i charakterystyki ruchu dla wszystkich kluczowych odcinków sieci drogowej i kolejowej.

KIEDY PROWADZONE BEDĄ POMIARY RUCHU?

Pomiary natężenia ruchu prowadzone będą na wiosnę. Polegać one będą na zliczaniu pojazdów przejeżdżających przez wybrane punkty na drogach. W tym czasie prowadzone będzie także zliczanie oraz ankietowanie pasażerów komunikacji zbiorowej.

Jesienią 2017 roku przeprowadzono badania ankietowe z mieszkańcami naszego regionu. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wynikami.

Zebrane wyniki zostaną wykorzystane do zbudowania modelu ruchu, który posłuży do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej, zminimalizowania negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko, tworzenia nowych połączeń komunikacyjnych i punktów obsługi pasażerów, efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, planowania przebiegu nowych dróg samochodowych, kolejowych i rowerowych oraz rozbudowy stref mieszkaniowych i gospodarczych.