O projekcie

Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego to pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące transportu dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak i całego subregionu centralnego województwa śląskiego. Realizowane jest na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który wspólnie z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym finansuje niniejsze przedsięwzięcie. Ponadto projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dodatkowo studium realizowane jest przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz pozostałych organizatorów publicznego transportu zbiorowego (MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry, MZDiM Jaworzno, ZKM Zawiercie, Koleje Śląskie S.A., PKP PLK S.A.).

Wykonawcą opracowania jest konsorcjum składające się z instytutu badawczego PBS Sp. z o.o, Biura Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp.j. oraz firmy International Management Services Sp. z o.o.

Celem studium jest opracowanie koncepcji i kierunków rozwoju systemu transportowego na obszarze całego subregionu centralnego województwa śląskiego. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie komputerowy model ruchu odwzorowujący procesy zachodzące w systemie transportowym badanego obszaru.

Głównym obszarem analizy w ramach Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dla którego zostanie  skonstruowany model transportowy, jest 41 gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmina Jaworzno (gminy te tworzą łącznie strefę 0 studium). 

Dodatkowo część badań i analiz obejmuje tzw. strefę 1, którą tworzą pozostałe 31 gmin z subregionu centralnego oraz gminy nienależące do tego obszaru a bezpośrednio przylegające do strefy 0, tj. 5 gmin z obszaru subregionu zachodniego i północnego województwa śląskiego oraz 9 gmin z woj. małopolskiego i 3 gminy z woj. opolskiego.

 

 • expand_more Na czyje zlecenie realizowane jest Studium Transportowe?

  Studium Transportowe jest realizowane na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Jest to stowarzyszenie gmin i powiatów, powołane dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. Związek ten składa się z 81 członków - jednostek samorządu terytorialnego, które wchodzą w skład subregionu centralnego województwa śląskiego. Więcej informacji na temat Związku dostępnych jest na stronie http://www.subregioncentralny.pl.  

 • expand_more Jaki obszar jest objęty Studium Transportowym?

  Studium Transportowe dotyczyć będzie tzw. strefy 0, która widoczna jest na powyższej mapie. Składa się ona z gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz z gminy Jaworzno. Ze względu na silne powiązania funkcjonalne i transportowe tego obszaru z sąsiadującymi gminami, część badań i pomiarów będzie również prowadzona na obszarze tzw. strefy 1. Obszar ten tworzą pozostałe gminy z subregionu centralnego województwa śląskiego, a także gminy z pozostałej części województwa lub sąsiadujące z nim, które bezpośrednio przylegają do strefy 0.

 • expand_more Co i kiedy zostanie wykonane?

  Podczas prac nad studium transportowym zrealizowanych będzie wiele badań i pomiarów. Będą wśród nich:

  Badanie ankietowe w gospodarstwach domowych – celem badania jest poznanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców. Badanie przeprowadzone będzie przez ankieterów w domach i mieszkaniach na terenie gmin w strefie 1 i 0.

  Badanie ankietowe przy centrach handlowych i na parkingach wielkopowierzchniowych – celem badania jest poznanie zachowań komunikacyjnych osób odwiedzających centra handlowe lub korzystających z dużych parkingów. Badaniu towarzyszył będzie pomiar wielkości ruchu osób odwiedzających omawiane centra i parkingi.

  Badanie ankietowe pasażerów publicznego transportu zbiorowego na kordonie strefy 0 – celem badania jest opisanie podróży mieszkańców do i z obszaru strefy 0 Studium. Badanie zostanie przeprowadzone w pojazdach komunikacji zbiorowej przekraczających granicę strefy 0.

  Badanie ankietowe pasażerów na przystankach komunikacji regionalnej i międzyregionalnej – celem badania jest opisanie podróży respondentów korzystających z tych przystanków do i ze strefy 0. Badaniu towarzyszył będzie pomiar wielkości ruchu osób odprawianych na przystankach.

  Badanie ankietowe pasażerów na głównych przystankach – celem badania jest opisanie podróży respondentów korzystających z tych przystanków. Wywiady będą przeprowadzone na najważniejszych przystankach komunikacji publicznej w poszczególnych gminach.

  Badania ankietowe ruchu towarowego – celem badania jest opisanie podróży samochodów ciężarowych przemieszczających się po obszarze strefy 0. Wywiady zostaną przeprowadzone przez ankieterów w siedzibach firm, które zgodziły się na udział w badaniu.

  Uzupełniające pomiary napełnień środków transportu zbiorowego – ich celem jest określenie poziomu napełnienia pojazdów komunikacji zbiorowej działającej na obszarze strefy 0. Pomiary zostaną przeprowadzone wewnątrz pojazdów.

  Pomiar natężenia ruchu w punktach ekranowych – badanie polegało będzie na pomiarze wielkości ruchu na drogach przecinających linie ekranowe (np.: wybrane linie kolejowe, autostrady, rzeki) na terenie strefy 0.

  Pomiar natężenia ruchu w z punktach kordonowych zewnętrznych strefy 0 i punktach pomiarowych strefy 1– badanie będzie miało na celu określenie wielkości ruchu pasażerskiego oraz samochodowego na drogach samochodowych i kolejowych wyjeżdżających poza granice strefy 0 oraz w punktach pomiarowych strefy 1.

  Pomiary natężenia ruchu w punktach kordonowych wewnątrz strefy 0 – celem badania jest określenie wielkości ruchu samochodowego i pasażerskiego przecinającego wewnętrzne granice (granice gmin) strefy 0.

  Pomiary natężenia ruchu w węzłach i na odcinkach sieci drogowej – celem badania będzie określenie wielkości ruchu samochodowego na wybranych węzłach i skrzyżowaniach oraz na wybranych odcinkach dróg wewnątrz strefy 0.

  Badanie funkcji oporu odcinków – celem badania będzie określenie zależności między wielkością natężenia ruchu na badanych odcinkach a zmianami prędkości jazdy.

  Komputerowy model ruchu – to matematyczna symulacja zachowań komunikacyjnych użytkowników systemu transportowego w obecnych warunkach i w przyszłości. Model taki będzie pomocny między inymi podczas planowania przebiegu nowych dróg czy tras komunikacji zbiorowej.

  Badania ankietowe zostaną wykonane w okresie od połowy września do połowy listopada 2017 roku.

  Pomiary natężenia ruchu prowadzone będą w kwietniu i maju 2018 r.

  Model ruchu przygotowywany będzie w okresie od czerwca do połowy września 2018 roku.

  W ostatnim kwartale 2018 roku wykonana zostanie również aktualizacja istniejącego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz poprowadzone będą konsultacje społeczne.

  Zakończenie całego projektu nastąpi w grudniu 2018 roku.

 • expand_more Jak będzie wyglądało badanie ankietowe mieszkańców?

  Najistotniejszą częścią Studium Transportowego są badania ankietowe prowadzone na losowej, reprezentatywnej próbie 16 052 gospodarstw domowych z obszaru centralnej części województwa śląskiego, ale także w kilku gminach województwa opolskiego i małopolskiego. Badaniem objęci będą zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci (od 6 roku życia). W imieniu najmłodszych wypowiedzą się ich rodzice lub opiekunowie.

  Wywiady będą realizowane od wtorku do soboty. Badanie przeprowadzą ankieterzy, którzy wypełnią z mieszkańcami „dzienniczek podróży” i zapytają o to, jak poruszali się oni w dniu poprzedzającym wywiad.

  Pytania będą dotyczyły głównie:

  - celów podróży – adresy, lokalizacje,

  - sposobów dotarcia – środki transportu,

  - czasów dotarcia – godziny rozpoczęcia i zakończenia podróży.

  Szczególnie ważne jest precyzyjne określenie lokalizacji odwiedzanych miejsc oraz czasów trwania podróży. Im dokładniejsze informacje zostaną zgromadzone, tym lepszy będzie ostateczny rezultat badania.

  Czas trwania wywiadu z jedną osobą nie powinien przekroczyć 10 minut.

 • expand_more Jak będą wyglądały badania ankietowe na przystankach komunikacji zbiorowej?

  Wywiady będą realizowane przez jeden dzień pomiarowy w okresie od wtorku do czwartku od połowy września do połowy listopada 2017 roku w godzinach od 6:00 do 18:00. Badanie przeprowadzą ankieterzy z osobami oczekującymi na przystankach/peronach oraz z osobami, które wysiadły z pojazdu. Badaniu będzie towarzyszył pomiar wielkości ruchu osób wsiadających i wysiadających na badanych przystankach.

  Pytania będą dotyczyły głównie:

  - sposobu podróżowania - środki transportu

  - rodzaju posiadanego biletu - ulgi, bilety jednorazowe i okresowe

  - celów i motywacji podróży - adresy, lokalizacje, powód wyboru środka transportu

  Szczególnie ważne jest precyzyjne określenie lokalizacji odwiedzanych miejsc oraz czasów trwania podróży. Im dokładniejsze informacje zostaną zgromadzone, tym lepszy będzie ostateczny rezultat badania. 

 • expand_more Jak będą wyglądały badanie ankietowe przy centrach handlowych i na parkingach wielkopowierzchniowych?

  Wywiady będą realizowane przez jeden dzień pomiarowy w okresie od wtorku do czwartku, od połowy września do połowy listopada 2017 roku w godzinach otwarcia centrów handlowych. Badanie przeprowadzane będzie z osobami, które przybyły do omawianych obiektów. Badaniu towarzyszył będzie pomiar wielkości ruchu, zarówno na wjazdach na parkingi jak i przy wejściach do centrum.

  Pytania będą dotyczyły głównie:

  - sposobu podróżowania - środki transportu,

  - rodzaju posiadanego biletu - ulgi, bilety jednorazowe i okresowe,

  - celów i motywacji podróży - adresy, lokalizacje, powód wyboru środka transportu.

  Szczególnie ważne jest precyzyjne określenie lokalizacji odwiedzanych miejsc oraz czasów trwania podróży. Im dokładniejsze informacje zostaną zgromadzone, tym lepszy będzie ostateczny rezultat badania.

 • expand_more Jak będzie wyglądało badanie ankietowe ruchu towarowego?

  Wywiady będą dotyczyły podróży samochodów ciężarowych w typowy dzień roboczy w godzinach od 6:00 do 22:00.

  Zanotowane zostana kolejne miejsca odwiedzane przez pojazd na trasie oraz czas rozpoczęcia i zakończenia kolejnych etapów podróży.

   

 • expand_more Na czym będą polegały uzupełniające pomiary napełnień środków transportu zbiorowego?

  Pomiary będą miały na celu określenie wielkości potoków pasażerskich na liniach, które nie zostały objęte takimi pomiarami realizowanymi przez organizatorów transportu. 

 • expand_more Na czym będą polegały pomiary natężenia ruchu na węzłach i odcinkach sieci drogowej?

  Na potrzeby tej części badania na wybranych węzłach i odcinkach sieci drogowej strefy 0 przeprowadzone zostaną pomiary wielkości ruchu samochodowego.

  Pomiary przeprowadzane będą w jeden dzień w okresie od wtorku do czwartku w godzinach od 6:00 do 18:00 i bądą dotyczyly wszystkich kierunków ruchu.

 • expand_more Na czym będzie polegał pomiar natężenia ruchu w punktach kordonowych zewnętrznych i wewnętrznych strefy 0 oraz punktach pomiarowych strefy 1?

  Na potrzeby realizacji niniejszego modułu, określone zostały miejsca na sieci drogowej i kolejowej, w których następuje przekroczenie strefy 0 i 1, a także przekroczenie granic gmin strefy 0. Jednocześnie, dodatkowe miejsca pomiaru zostały określone w strefie 1. 

  W miejscach tych, przeprowadzone zostaną:

  - pomiary wielkości natężenia ruchu wraz z identyfikacją numerów tablic rejestracyjnych (24 godziny w dzień roboczy od wtorku do czwartku),

  - pomiary liczby pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego, które przekraczają granice stref 0 i 1 oraz granice gmin strefy 0, jednak w przypadku tym pominięte zostaną połączenia, których przystanek początkowy lub końcowy znajdują się poza województwem śląskim. Pomiary te będą trwały 12 godzin (od 6:00 do 18:00) i wykonane zostaną w dzień roboczy od wtorku do czwartku.

  Każdy typ pomiaru będzie prowadzony w obu kierunkach.

 • expand_more Na czym będzie polegał pomiar natężenia ruchu w punktach ekranowych?

  Na potrzeby tej części badania wytypowane zostały miejsca w strefie 0, w których drogi przecinają tak zwane linie ekranowe. Mogą być nimi:

  - linie kolejowe (pomiar będzie trwał 24 godziny),

  - autostrady (pomiar będzie trwał 24 godziny),

  - rzeki (pomiar będzie trwał 16 godzin).

  Celem badania będzie określenie poziomu natężenia ruchu w obu kierunkach na drogach w miejscu przecięcia z linią ekranu.

  W pierwszej kolejności, wykonany zostanie całodzienny pomiar, zgodnie z okresem przypisanym do każdego z wyżej wymienionych typów ekranu. Następnie, pomiar zostanie dwa razy powtórzony, przy czym wówczas będzie prowadzony w godzinach 6:00-10:00 oraz 14:00-18:00. Każdy z pomiarów będzie wykonany w okresie od wtorku do czwartku.

 • expand_more Na czym będzie polegało badanie funkcji oporu odcinków?

  W oparciu o wyniki pomiarów wielkości ruchu na wybranych odcinkach sieci drogowej strefy 0 skonstruowane zostaną krzywe, które opiszą wzajemną relację czasu przejazdu i długości przebytej drogi. Funkcja ta opisuje spadek prędkości spowodowany zwiększeniem wielkości ruchu pojazdów.

  Badanie to zostanie wykorzystane do określenia czasu przejazdu potrzebnego na przebycie określonego odcinka drogi przy wysokim obciążeniu sieci drogowej.