Konsultacje społeczne

 

Informacja o konsultacjach społecznych

Działając na postawie art. 30, art. 39 oraz art. 46 ust. 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz.U.2018.2081 t.j.) informujemy, że opracowane zostały dwa dokumenty: 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Dokument stanowi plan zaspokojenia potrzeb transportowych występujących w miastach i ich otoczeniu, który ukierunkowuje mobilność mieszkańców zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju zwiększając tym samym dostępność centrów ekonomicznych i kulturowych, polepszając jakość życia, zdrowie i bezpieczeństwo, a także zmniejszając negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej kształtuje długofalową wizję rozwoju transportu i mobilności, obejmującą wszystkie środki transportu, która jest oparta m.in. o wyniki badań zachowań komunikacyjnych, badania potoków pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, a także pomiary natężenia ruchu drogowego. 

Biorąc udział w konsultacjach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego masz wpływ na rozwój systemu transportowego i mobilnośc i w swoim otoczeniu.

 

Własną opinią i spostrzeżeniami można było podzielić się na trzy sposoby:

1. na spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

- 5.11.2018 r. w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, sala A.4.20 (na 4 piętrze),w godzinach 14:00-16:00 i 17:00-19:00;

- 6.11.2018 r. w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 10, w godzinach 14:00-16:00 i 17:00-19:00;

- 7.11.2018 r. w Sosnowcu, ul. Teatralna 9, w godzinach 14:00-16:00 i 17:00-19:00;

- 8.11.2018 r. w Bytomiu, ul. Alojzjanów 6/8, w godzinach 14:00-16:00 i 17:00-19:00;

- 9.11.2018 r. w Tychach, ul.Sienkiewicza 7, w godzinach 14:00-16:00 i 17:00-19:00.

2. poprzez formularz kontaktowy

3. pocztą tradycyjną pisząc na adres:

PBS Sp. z o.o.

ul. Junaków 2

81-812 Sopot

z dopiskiem: KONSULTACJE SPOŁECZNE

Uwagi i wnioski można było zgłaszać w terminie od 22 października do 29 listopada 2018.

Dokumenty do pobrania:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Plau Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Projekt dokumentu dostępny jest do pobrania u dołu strony.

Z projektem dokumentu można zapoznać się także w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przy ul. Bojkowskiej 35 A w Gliwicach, w pokoju 102.

Uwagi i wnioski do dokumentu można zgłaszać od 8 listopada 2018  do  29 listopada 2018r:

1. za pomoca środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres stscwsl@pbs.pl 

2. poprzez formularz kontaktowy (link do formularza)

3. pocztą tradycyjną pisząc na adres:

PBS Sp. z o.o.

ul. Junaków 2

81-812 Sopot

z dopiskiem: KONSULTACJE SPOŁECZNE

4. ustnie do protokołu  w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przy ul. Bojkowskiej 35 A w Gliwicach, w pokoju 102

Dokument do pobrania:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.