FAQ

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające sie pytania. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 • expand_more Co to jest Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i w jakim celu się je wykonuje?

  Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego to opracowanie, które poruszy wszystkie najistotniejsze elementy związane z wizją rozwoju transportu, infrastruktury drogowej oraz zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze subregionu centralnego. Studium pozwoli zaplanować i wzmocnić podejmowane już działania w zakresie usprawnienia i integracji komunikacji miejskiej, poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, a poprzez to doprowadzić do wzmocnienia funkcji metropolitalnych obszaru subregionu centralnego.

  W ramach Studium realizowane są m.in.:

  - badanie ankietowe mieszkańców,

  - pomiary natężeń ruchu samochodowego,

  - badanie ankietowe pasażerów wybranych linii komunikacji zbiorowej,

  - badanie ankietowe osób odwiedzających centra handlowe,

  - badanie ankietowe ruchu ciężarowego i dostawczego.

  Na podstawie zgromadzonych danych zbudowany będzie matematyczny model ruchu w transporcie indywidualnym i zbiorowym (zwany także modelem podróży lub modelem transportowym), uwzględniający również czynniki demograficzne i przestrzenne.

 • expand_more Co to jest model ruchu?

  Model ruchu jest to matematyczne odwzorowanie procesów zachodzących w systemie transportowym. Model ruchu jest jednym z kluczowych narzędzi wspomagających nowoczesne zarządzanie rozwojem miast i aglomeracji, w tym prowadzenie prac planistycznych oraz podejmowanie strategicznych i jednostkowych decyzji z zakresu rozwoju systemu transportowego.

  Model ruchu buduje się dla stanu istniejącego, ale wykorzystuje się do prognozowania ruchu i przewozów, biorąc pod uwagę m.in. wieloletnie trendy zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz plany rozwoju przestrzennego danego obszaru i systemu transportowego.

  Model ruchu jest jedynym narzędziem pozwalającym na podejmowanie w sposób odpowiedzialny, a nie opierający się jedynie na intuicji, decyzji o wydatkowaniu setek milionów złotych na inwestycje.

  Model ruchu pozwala na:

  a) uzyskanie pełnego obrazu funkcjonowania systemu transportowego,

  b) analizę i ocenę funkcjonowania systemu transportowego, w szczególności poprzez określenie wielkości charakteryzujących jego funkcjonowanie, np. średnich prędkości,

  c) optymalizację sieci transportowej oraz określanie najkorzystniejszych przebiegów i parametrów technicznych planowanych inwestycji, a także badanie ich efektywności (konieczne szczególnie w przypadku projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy europejskich) poprzez obliczanie i analizy prognoz ruchu i przewozów, 

  d) określanie wpływu zmian w sieciach (zamknięcia, objazdy, budowa nowych odcinków) na warunki ruchu i podróży oraz wybór najlepszych rozwiązań czasowych lub stałych.

 • expand_more Na czyje zlecenie realizowane jest Studium Transportowe?

  Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest realizowane na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Jest to stowarzyszenie gmin i powiatów, powołane dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. Związek liczy 81 członków - jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład subregionu centralnego województwa śląskiego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.subregioncentralny.pl.  

 • expand_more Kto jest wykonawcą Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego?

  Wykonawcą Studium jest konsorcjum składające się z instytutu badawczego PBS Sp. z o.o., Biura Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych sp.j. oraz firmy International Management Services Sp. z o.o.

 • expand_more Jaki obszar jest objęty Studium?

  Studium dotyczyć będzie tzw. strefy 0. Składa się ona z gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz z gminy Jaworzno. Ze względu na silne powiązania funkcjonalne i transportowe tego obszaru z sąsiadującymi gminami część badań i pomiarów będzie również prowadzona na obszarze tzw. strefy 1. Obszar ten tworzą pozostałe gminy z subregionu centralnego województwa śląskiego, a także gminy z pozostałej części województwa lub sąsiadujące z nim, które bezpośrednio przylegają do strefy 0.

  Podsumowując strefa 0 liczy 42 gminy, natomast strefa 1 - 48 gmin. Łącznie przebadanych zostanie 90 gmin z południowej Polski.

 • expand_more Co i kiedy zostanie wykonane?

  Badania ankietowe zostaną wykonane w okresie od połowy września do połowy listopada 2017 roku.

  Pomiary natężenia ruchu prowadzone będą w kwietniu i maju 2018 r.

  Model ruchu przygotowywany będzie w okresie od czerwca do połowy września 2018 roku.

  W ostatnim kwartale 2018 roku wykonana zostanie również aktualizacja istniejącego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz prowadzone będą konsultacje społeczne.

  Zakończenie projektu nastąpi w grudniu 2018 roku.

 • expand_more Jak będzie wyglądało badanie ankietowe mieszkańców?

  Najistotniejszą częścią Studium są badania ankietowe prowadzone na losowej, reprezentatywnej próbie 16 052 gospodarstw domowych z obszaru centralnej części województwa śląskiego, ale także w kilku gminach województwa opolskiego i małopolskiego. Badaniem objęci będą zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci (od 6 roku życia). W imieniu najmłodszych wypowiedzą się ich rodzice lub opiekunowie.

  Wywiady będą realizowane od wtorku do soboty. Badanie przeprowadzą ankieterzy, którzy wypełnią z mieszkańcami „dzienniczek podróży” i zapytają o to, jak poruszali się oni w dniu poprzedzającym wywiad (lub w czwartek w przypadku wywiadów prowadzonych w soboty).

  Pytania będą dotyczyły głównie:

  - celów podróży – adresy, lokalizacje,

  - sposobów dotarcia – środki transportu,

  - czasów dotarcia – godziny rozpoczęcia i zakończenia podróży.

  Szczególnie ważne jest precyzyjne określenie lokalizacji odwiedzanych miejsc oraz czasów trwania podróży. Im dokładniejsze informacje zostaną zgromadzone, tym lepszy będzie ostateczny rezultat badania, czyli model ruchu i lepsze będą możliwości dostosowania systemu komunikacyjnego do potrzeb mieszkańców.

  Czas trwania wywiadu z jedną osobą nie powinien przekroczyć 10 minut.

 • expand_more Czy badanie jest anonimowe, a zebrane dane będą chronione?

  Badanie jest całkowicie anonimowe, a zebrane dane zostaną przestawione jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wykonujący badanie instytut PBS Sp. z.o.o. posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji, który gwarantuje właściwe i bezpieczne przetwarzanie danych zebranych podczas badań oraz certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.

 • expand_more Czy można odmówić udziału w badaniu?

  Tak, udział w badaniu jest dobrowolny. Niemniej zachęcamy mieszkańców wylosowanych gospodarstw domowych do udziału. Zgromadzenie danych o podróżach od wielu osób, prowadzących różny styl życia jest niezbędne do stworzenia poprawnego modelu matematycznego.

 • expand_more Jak można sprawdzić tożsamość ankietera?

  Każdy ankieter będzie posiadał identyfikator ze zdjęciem oraz stosowny list rekomendacyjny.
  W razie wątpliwości, tożsamość ankieterów będzie można potwierdzić pod bezpłatnym numerem infolinii KZK GOP: 800 16 30 30. Infolinia jest czynna w dni robocze w godz. 6.00-22.00, a w soboty, niedziele i święta w godz. 7.00-15.00.

  Tożsamość ankietera można także sprawdzić TUTAJ.

 • expand_more O co będą pytać ankieterzy?

  Ankieterzy poproszą o dokładne informacje o wszystkich podróżach na odległość większą niż 500m w określonym celu (skąd, dokąd i w jaki sposób) odbytych przez badaną osobę w dniu poprzedzającym wizytę ankietera. Posłużą one do stworzenia swego rodzaju fotografii dnia osób poruszających się po obszarze objętym Studium Transportowym.

  Ankieterzy zapytają przede wszystkim o:

  a) źródła i cele podróży, opisane przy pomocy adresów lub charakterystycznych punktów,

  b) czasy rozpoczęcia i zakończenia podróży,

  c) motywacje podróży: do pracy, szkoły, domu, zakupy, usługi, inne,

  d) sposoby podróżowania – pieszo lub przy użyciu środków transportu,

  e) czasy dojść do lub od przystanków lub parkingów, podstawowe dane demograficzne (np. wiek, główne zajęcie).

 • expand_more Jak będą wyglądały pomiary ruchu pojazdów?

  Pomiary ruchu pojazdów odbędą się wiosną 2018 roku. Zostaną one wykonane przez połączenie metody tradycyjnej (osoby wyposażone w formularze papierowe lub liczniki ręczne i formularze papierowe) i wideorejestracji ruchu. Pomiary będą prowadzone w punktach na zewnętrznym kordonie strefy 0 (czyli obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Jaworzna), wewnętrznych punktach kordonowych w strefie 1 (pozostałym obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego i gminach bezpośrednio przyległych do strefy 0 z pozostałej części województwa śląskiego, a także opolskiego i małopolskiego), w kolejowych i drogowych punktach ekranowych oraz na ważnych węzłach drogowych.

  W zależności od funkcji ulicy i wielkości ruchu pomiary zostaną wykonane jako całodobowe, szesnastogodzinne lub tylko w godzinach szczytu - po cztery godziny w każdym z nich.

  Pomiary ruchu zostaną przeprowadzone dla każdego kierunku ruchu oddzielnie, z uwzględnieniem struktury rodzajowej ruchu, tj. zliczeniem osobno różnego typu pojazdów.

 • expand_more Jakie przełożenie mają wyniki badań na planowanie tras komunikacji miejskiej, nowych inwestycji drogowych, remontów i inwestycji komunikacyjnych?

  Wyniki badań i pomiarów uzyskanych podczas realizacji Studium wraz z innymi dostępnymi źródłami danych zostaną wykorzystane do zbudowania modelu ruchu. Przy użyciu modelu ruchu będzie możliwe planowanie optymalnych kierunków rozwoju sieci transportowej, ocena poszczególnych inwestycji oraz bieżące zarządzanie, np. planowanie objazdów. Model ruchu jest jedynym narzędziem pozwalającym na podejmowanie w sposób odpowiedzialny, a nie opierający się jedynie na intuicji, decyzji o wydatkowaniu środków na inwestycje, warte nieraz setki milionów złotych.

 • expand_more Jak wyniki badań są wykorzystywane na co dzień w pracy instytucji odpowiedzialnych za ruch drogowy i komunikację w metropolii?

  Wyniki badań i pomiarów w postaci przetworzonej do modelu ruchu mogą być wykorzystywane zarówno do prac planistycznych i projektowych, jak i do bieżącego zarządzania systemem transportowym związku metropolitalnego, np. planowania objazdów, zmian przebiegu linii autobusowych i tramwajowych oraz częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji zbiorowej.