Wyniki

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze założenia i wyniki badań przeprowadzonych w ramach pierwszego etapu Studium Transportowego. Treść zostanie wyświetlona po wyborze interesującego Państwa modułu badania z listy poniżej.

Badanie obejmowało obszar strefy 0 i 1, których zarys został przedstawiony na trzech poniższych grafikach. 

 • expand_more Dane z badań w gospodarstwach domowych

  Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 19 września do 18 listopada 2017 roku. Wywiady zrealizowano w 16 280 gospodarstwach  na próbie 33 933 respondentów, którzy łącznie zadeklarowali wykonanie ponad 66 000 podróży. Wywiady zrealizowano wUzyskane wyniki poddano procedurze ważenia, w efekcie czego struktura próby badawczej odpowiada strukturze badanej populacji. Zważone wyniki zostały przedstawione poniżej w podziale na: cały obszar badania gospodarstw, strefę 0 i strefę 1.

  Ruchliwość ogółu badanych została ujęta w kategoriach przedstawiających podstawowe zajęcie. Najwyższym poziom ruchliwości charakteryzowała się grupa respondentów pracujących poza domem.

  Ważnym elementem badania było poznanie motywacji podejmowanych podróży. Najczęściej występowały relacje: "inne-dom", "dom-inne", "dom-praca" i "praca-dom".

  Niezależnie od podziału badanego obszaru, struktura wykorzystywanych środków transportu jest zbliżona. Najczęściej respondenci podróżowali samochodem osobowym lub przemieszczali się pieszo. Najmniejszy odsetek stanowiły podróże wykonywane pociągiem.

 • expand_more Dane z badań w centrach handlowych

  Badanie przeprowadzono w 31 centrach handlowych z 13602 osobami w okresie od 12 października do 14 listopada 2018 roku. 

  Ankietowani najczęściej odwiedzali centra handlowe w godzinach 12:00-12:59 oraz 16:00-17:59.

 • expand_more Dane z badań na stacjach i przystankach obsługujących komunikację regionalną i międzyregionalną

  Badanie na przystankach i stacjach obsługujących ruch regionalny zostało wykonane w okresie od 19 września do 26 października 2017 roku. Na 114 punktach odprawy podróżnych wykonano 3812 wywiadów. Jedną z najważniejszych informacji uzyskanych od ankietowanych była struktura motywacji, którą przedstawiono na poniższym wykresie w podziale na godziny podróżowania.

 • expand_more Dane z badań na głównych przystankach komunikacji miejskiej

  Badanie na przystankach i stacjach obsługujących ruch regionalny zostało wykonane w okresie od 19 września do 26 października 2017 roku. W 121 punktach odprawy podróżnych wykonano 3819 wywiadów. Jedną z najważniejszych informacji uzyskanych od ankietowanych była struktura motywacji, którą przedstawiono na poniższym wykresie w podziale na godziny podróżowania.

 • expand_more Dane z badań ruchu towarowego

  Badanie ruchu towarowego odbyło się w okresie od 29 wrzesnia do 17 listopada. Wywiady przeprowadzono z 2009 kierowcami, którzy zadeklarowali 8454 podróży.

  Poniższa grafika przedstawia najważniejsze wyniki tego modułu. Pod pojęciem ruchliwości należy rozumieć średnią liczbę podróży odbywaną przez jednego kierowcę. Ruch wewnętrzny odbywa się w obrębie strefy 0, zewnętrzny źródłowy ze strefy 1 do 0, zewnętrzny docelowy ze strefy 0 do 1, natomiast ruchu tranzytowy oznaczał podróż przez strefę 0 z początkiem i końcem poza jej obszarem.

 • expand_more Dane z badania internautów

  Badanie internautów odbywało się w okresie od 5 września do 18 listopada 2017 roku. Wypełnione zostały 1023 ankiety.

  Ogólny wskaźnik ruchliwości (średnia liczba podróży wykonywanych w ciągu jednego dnia) w badanej próbie internautów wynosi 2,33. Ruchliwość w podziale na podstawowe zajęcie respondentów przedstawiono na poniższym wykresie.

  Co czwarty internauta biorący udział w badaniu on-line deklarował wykonanie podróży niezwiązanych z domem. Zbliżony odsetek to osoby odbywające podróże o motywacji "inne-dom". 

  Najczęściej respondenci jako używany środek transportu wskazali autobus miejski. Nieco mniejszy odsetek stanowią kierowcy samochodów osobowych (32%). Co dziesiąty badany przemieszczał się pieszo.